กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายคณารักษ์ ประจำเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  
 

                  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การวางแผนและพัฒนางานด้านการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย จัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้
                  1. งานบริหารการศึกษา ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานประสานกิจกรรม งานส่งเสริมการศึกษา งานบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานติดตามและประเมินผล
                  2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย งานศูนย์เยาวชน งานการกีฬา งานฝึกอบรมพัฒนาการ งานส่งเสริมศาสนา งานศูนย์วัฒนธรรม งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
                  3. งานกิจการโรงเรียน
                  4. งานการศึกษาปฐมวัย

1.บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้บริหาร

นายคณารักษ์ ประจำเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

พนักงานส่วนตำบล

นายอานนท์ คำโน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จ.ส.อ.วิทยา กลางวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายชานนท์ หิรัญคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจรัญ เขียวน้อย
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอรวรรณ ภาคฤทธิ์
คนงานทั่วไป

2.โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา

2. โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา

ผู้บริหาร

นายเอกพล สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา
(ผู้อำนวยการสถาศึกษาชำนาญการพิเศษ)

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

นางจุรีรัตน์ พิลาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจริยา งามชัด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุธาสินี ประจำเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิไกร จ้อยภูเขียว
ครูชำนาญการ
นางสาวศรวณีย์ ถามูลเรศ
ครูชำนาญการ
นางสาวพิมพร หิรัญคำ
ครู
นางสำเร็จ ตุนชัยภูมิ
ครู
นายวิโรจน์ สิทธิโคตร
ครู
นางปริยากร ศาสนา
ครู
นายสมภาพ บุญโส
ครู
นายศิรประสงค์ หมื่นสีดา
ครู
นายโกสินทร์ บุญทะระ
ครู
นายสิทธิพัฒน์ คงสตรี
ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายนพดล ผาจันทร์
ผู้ช่วยครู
นายโกสิทธ แม่เขียว
ผู้ช่วยครู
นายเกรียงศักดิ์ บุตรจันทร์
ผู้ช่วยครู
นางสาวพจนี ชุมพล
ผู้ช่วยครู
นางสาววินิจตา สิงห์หลง
ผู้ช่วยครู
นางสาวอัจฉรา สุดไตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอำพล แหชัยภูมิ
ภารโรง
นายสุพรรณ ชัยมูล
คนงานทั่วไป

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

3.บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทรังษี

พนักงานครู อบต.

นางสาวสินจัย นาคคำ
ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวนวลนภา น้อยบัวทิพย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฉันทนา เย็นเขียว
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริพัฒนาราม

พนักงานครู อบต.

นางจิราภรณ์ ขะจรสมบัติ
ครู
นางสาวนัยนา พิมพ์สราญ
ครู
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก/ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางบุษบา เกษทองมา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอดิเรก แสนตระกูล
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวกานต์มณี ศรีภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์สามัคคี

พนักงานครู อบต.

นางสมพร ต่ออำนาจ
ครู
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก/ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแถวอรัญญาวาส

พนักงานครู อบต.

นางสาวมาลัย รอบรู้
ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางพรจิตร สินทม
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

4. โรงเรียนอนุบาลหนองขาม

3.บุคลากรโรงเรียนอนุบาลหนองขาม

-รอการจัดสรรอัตรากำลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


รายละเอียดเพิ่มเติม: ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม