ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินการบำรุงรักษาป่า โดยดำเนินการทำแนวกันไฟ แผ้วถางวัชพืช พรวนดินรอบโคน ใส่ปุ๋ย และปลูกซ่อมต้นไม่ที่ตาย ตามโครางการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ณ ป่าโล่ใหญ่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ