ในวันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลหนองขาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ เพื่อร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาตำบลหนองขาม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  กำนันตำบลหนองขาม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองขาม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่