เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำชุมชนและประชาชน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปรับทราบถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีความรู้ความเข้าใจในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในชุมชน  และส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น