ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ราย เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้แก่ รายที่ 1 นายสำรวย เหล่าขุนค้า  ไฟไหม้โรงเรือน คอกสัตว์และทรัพย์สินอื่นๆ  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงินช่วยเหลือฯ จำนวน 4,954 บาท   และรายที่สอง นางสาวราตรี ประเสริฐสังข์ ไฟใหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นเงินช่วยเหลือฯ จำนวน 33,000 บาท