ในวันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีการวาระการประชุมเรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) ประจำปี พ.ศ. 2563