เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมตำบลหนองขาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหนองขาม เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีทอดเทียนรวม อำเภอแก้งคร้อ ประจำปี 2563 การเผ้าระวังไวรัส COVID-19 การแก้ปัญหาและป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นต้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียนข่าว: อาคม เงินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563