ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: : นายอาคม เงินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 10 สิงหาคม 2563