เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมตำบลหนองขาม ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหนองขาม เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เช่น การดำเนินการจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 การเผ้าระวังไวรัส COVID-19 การแก้ปัญหาและป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นต้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: : นายอาคม เงินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563