เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมตำบลหนองขาม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลหนองขาม เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และร่วมวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาตำบลหนองขาม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: : นายอาคม เงินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 12 พฤศจิกายน  2563