เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมตำบลหนองขาม ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลหนองขาม พร้อมด้วยตัวแทนประชาชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และร่วมวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และการจัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: : นายอาคม เงินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 4 เมษายน 2564