บ้านงิ้วงาม ได้จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุอบรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปีงบประมาณ 2563 บ้านงิ้วงาม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
           บ้านงิ้วงาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการดำเนินงานโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดเพื่อสร้างแกนนำให้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลชุมชน เป็นเกาะป้องกันการแพร่กระจายของสารเสพติดเข้าสู่ชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียนข่าว: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 27 ธันวาคม 2563