ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง ประกาศวันที่
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ 21 สิงหาคม 2560