ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
     เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สิน
     หรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ(ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง)
กำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     1.ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
     2.ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ : มกราคม 2564
     3.แจ้งการประเมินภาษี : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
     4.ชำระภาษี : ภายใน เมษายน 2564
     ผ่อนชำระภาษี : เมษายน - มิถุนายน 2564
     ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราคาประเมินทุนทรัพย์)
     เบี้ยปรับ : 10% ของค่าภาษี มาชำระก่อนออกหนังสือแจ้งทวงถาม
                    : 20% ของค่าภาษี มาชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือทวงถาม
                    : 40% ของค่าภาษี มาชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งทวงถาม
     เงินเพิ่ม : 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ
     บทลงโทษ : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม, อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน


  ภาษีป้าย

ยื่นแบบ : มกราคม - มีนาคม 2564
ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน
ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 - 50,000 บาท
เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษีต่อเดือน
ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โทร. 044-109-756