"จ่าย ช้า มีค่าปรับ และเงินเพิ่ม" การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โปรดชำระภายในเดือน มิถุนายน 2564 ( เฉพาะปี 2564 เท่านั้น)

      หากไม่ติดต่อชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564 จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ไปยังผู้ค้างชำระภาษี นอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับ และเงินเพิ่มด้วย ดังนี้
           1. ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10% บวกเงินเพิ่ม. 1% ( 11%) ของค่าภาษีที่ค้าง
           2. ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20% บวกเงินเพิ่ม 1% ( 21%) ของค่าภาษีที่ค้าง
           3. ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40% บวกเงินเพิ่ม 1% ( 41%) ของค่าภาษีที่ค้าง
      รี บ ม า เ สี ย ภ า ษี ภายในสิ้นเดือน มิถุนายน 2564 ไม่อย่างนั้นจะ เ สี ย ค่า ป รั บ

 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หนองขาม โทร. 044-109-756, 081-996-0249