องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ขอร่วมต่อต้านยาเสพติด ตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย

     วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้มุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 นี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านยาเสพติด โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ในโอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามขอประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านยาเสพติด