เมื่อเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่

.
ที่ดิน ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่า ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2565 เดิมคิดภาษีในอัตรา 0.3% ของฐานภาษีที่ประเมินได้
.
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 หากที่ดินยังคงไว้ซึ่งสภาพเดิมไม่มีการทำประโยชน์อัตราภาษีที่เรียกเก็บจะเปลี่ยนจาก 0.3% เป็น 0.6% ของฐานภาษีที่ประเมินได้
.
ทั้งนี้หากประชาชนเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์แล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำร้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ภายในวันที่ 1 มกราคม 2566
   *Download แบบ ภ.ด.ส. 5 สำหรับเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง*
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หนองขาม
โทร 044-109-156 หรือ 081-996-0249
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์จ่ายภาษีแพง