ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                   ตั้งแต่ตุลาคม 2565 – พฤศจิกายน 2565
                   และมกราคม 2566 – กันยายน 2566
มาลงทะเบียนหรือยื่นคำขอ ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

 คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

                   เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507)
                   มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567
                   ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นได้จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 หลักฐานที่ใช้

                   บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย
                   ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
                   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
.
 ติดต่อลงทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองขาม ในวัน เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. โทร.044-109-756
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ