1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอำพร สีลาโคตร - บ้านนางหนูฤทธิ์ เทพศรีหา บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 282,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3.ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 0.85 เมตร ยาว 140 เมตร บ่อพัก 15 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองขาม
4.ราคากลางคำนวน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 282,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณการราคากลาง
  5.1 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (แบบ ปร.4 ปร.5 และแบบแปลน)
   
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  6.1 นายเชาวลิต หูชัยภูมิ  ตำแหน่งนักบริหารงานช่างระดับต้น              ประธานกรรมการ
  6.2 นางปาริชาติ ศรีวิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         กรรมการ
  6.3 นายธีรศักดิ์ สมานกุล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     กรรมการ
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม