1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมบูรณ์ - บ้านนายสมบัติ บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 307,000.- บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
3.ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 110 เมตร บ่อพัก 11 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองขาม
4.ราคากลางคำนวน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 307,000.- บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณการราคากลาง
  5.1 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (แบบ ปร.4 ปร.5 และแบบแปลน)
   
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  6.1 นายเชาวลิต หูชัยภูมิ  ตำแหน่งนักบริหารงานช่างระดับต้น              ประธานกรรมการ
  6.2 นางปาริชาติ ศรีวิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         กรรมการ
  6.3 นายธีรศักดิ์ สมานกุล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     กรรมการ
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม