รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

***อยู่ระหว่างช่วงการดำเนินงาน***