เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุดใจ กล้าสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ติดตามงาน และทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ โดยมีข้อราชการที่สำคัญ เช่น การประเมินผล ITA2566 การประเมินผล LPA การแข่งขัน กีฬาสี่สายสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจ มุ่งมั่นและทุ่มเทไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตำบลหนองขามไปในแนวทางเดียวกัน

          ในการนี้นายสุดใจ กล้าสงคราม นายก อบต.หนองขามได้มอบนโยบาย No gift Policy สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่...
ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบนโยบาย No Gift Policy
ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบนโยบาย No Gift Policy
ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบนโยบาย No Gift Policy