ฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

******อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง*****

 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร. 087-257-0635
นางจารุวรรณ หมอกชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
 โทร. 065-395-4141
นางณัฏฐนันท์ มีแก้วน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 099-426-7535
นายเชาวลิต หูชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 089-427-9142
นางสาวรุนณี แลไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
สังคม
โทร. 085-162-6462
นายคณารักษ์ ประจำเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 098-104-9406
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายนิติบัญญัติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบหนองขาม

******อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง*****