ฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง (ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งหัวหน้า คสช.1/2557)
นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร.081-547-2846
นางทองชั่ง ต่อศรี
รองนายก อบต.หนองขาม
โทร. 089-280-7493
-ว่าง-
รองนายก อบต.หนองขาม
-ว่าง-
เลขานายก อบต.หนองขาม

 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร. 087-257-0635
นางจารุวรรณ หมอกชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
 โทร. 065-395-4141
นางณัฏฐนันท์ มีแก้วน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 099-426-7535
นายเชาวลิต หูชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 089-427-9142
นางสาวรุนณี แลไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
สังคม
โทร. 085-162-6462
นายคณารักษ์ ประจำเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 098-104-9406
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายนิติบัญญัติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบหนองขาม
(ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งหัวหน้า คสช.1/2557)
นายหนูหวัน เพ็งปัญจ่า
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
นายสุเทพ เหล่าขุนค้า
รองประธานสภาฯ
นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์
เลขาสภาฯ
 
นายอุทัย คงสามหมอ
-ว่าง-
หมู่ที่ 1 บ้านโนนงิ้ว
 
ว่าง
นายหนูหวัน เพ็งปัญจ่า
หมู่ที่ 2 บ้านหินกองเหนือ
 
-ว่าง-
นายสามารถ ปานจำรูญ
หมู่ที่ 3 บ้านหนองขามเหนือ
 
นายทองจันทร์ ผาสุข
นางสุนันทา วันทา
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตานา
 
นายอนุชา งามสวัสดิ์
นายไตรรัตน์ ศิริวิชัย
หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ
 
นายประสิทธิ์ สินทร
นายพรมมา รอดทอน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแห้ว
 
นางบุญมีทรัพย์ มีภักดี
นายทวี ปานจำรูญ
หมู่ที่ 7 บ้านหินกองใต้
 
นางหนูจีน เชื้อสกล
นายเข็มพลอย สร้างเสาร์
หมู่ที่ 8 บ้านหนองช้างเอก
 
-ว่าง-
นายเคน สาระผล
หมู่ที่ 9 บ้านหนองขามใต้
 
นางบัวผัน หลู่สูงเนิน
นางสำเรียง บุบผาสุพันธ์
หมู่ที่ 10 บ้านโนนสมบูรณ์
 
นายสมยศ ธนพชรรัชต์
นายสุเทพ เหล่าขุนค้า
หมู่ที่ 11 บ้านปรางค์กู่
 
นายสมศักดิ์ พานอ้น
นายบุญทัน ฤทธิ์ไธสง
หมู่ที่ 12 บ้านงิ้วงาม
 
นายสมยศ เลิศหว้าทอง
นางลานดร มองฤทธิ์
หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะเขือใหม่