ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (Nongkham Subdistrict Administrative Organization)
ประเภทองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบล ขนาด กลาง
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง หน้าที่ 49 วันที่ 25 ธันวาคม 2539  
ที่ตั้งหน่วยงาน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36150
พิกัดหน่วยงาน Lat : 16.17 Long : 102.17

อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 49.00 ต.ร.กม.
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกกุงและตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหลุบคา ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน
โทรศัพท์/โทรสาร 044-109-756

ข้อมูลประชากร (ข้อมูล ณ  กรกฎาคม 2562)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านโนนงิ้ว 383 364 747 274 นายดำรง ผลศาส
2 บ้านหินกองเหนือ 287 286 573 190 นายไสว เกณฑ์พล
3 บ้านหนองขามเหนือ 272 281 553 175 นายสมบูรณ์ เชื่อมไทสง
4 บ้านหนองตานา 286 322 608 194 นายสมยศ เรืองสุข
5 บ้านหนองมะเขือ 296 296 592 188 นายสรรชัย ทองแสง
6 บ้านหนองแห้ว 334 315 649 178 นายโสรส คำชมภู
7 บ้านหินกองใต้ 67 83 150 62 นายยอดตอง ศรีคอนไทย
8 บ้านหนองช้างเอก 281 275 556 182 นายไพรวัน ทองลุน
9 บ้านหนองขามใต้ 275 270 545 168 นายสุริยนต์ ฉายแสง
10 บ้านโนนสมบูรณ์ 138 139 277 105 นางศศิกานต์ เตโพธิ์
11 บ้านปรางค์กู่ 231 215 446 125 นายมนตรี ชนะชัย
12 บ้านงิ้วงาม 505 546 1,051 276 นายสมชาย สาออน(กำนัน)
13 บ้านหนองมะเขือใหม่ 288 295 583 202 นายไพฑูรย์ ยาน้อย
รวม 3,643 3,687 7,330 คน 2,319 ครัวเรือน