ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (Nongkham Subdistrict Administrative Organization)
ประเภทองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง หน้าที่ 49 วันที่ 25 ธันวาคม 2539  
ที่ตั้งหน่วยงาน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36150
พิกัดหน่วยงาน Lat : 16.17 Long : 102.17

อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 49.00 ต.ร.กม.
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกกุงและตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหลุบคา ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน
โทรศัพท์/โทรสาร 044-109-756

ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากร (ข้อมูล ณ  กันยายน 2565)

ข้อมูลประชากร (ข้อมูล ณ  กันยายน 2565)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านโนนงิ้ว 390 365 755 281 นายดำรง ผลศาส
(กำนันตำบลหนองขาม)
2 บ้านหินกองเหนือ 281 284 565 191 นางทองเพชร คำดี
3 บ้านหนองขามเหนือ 257 265 522 181 นายสมบูรณ์ เชื่อมไทสง
4 บ้านหนองตานา 275 313 588 197 นายสมยศ เรืองสุข
5 บ้านหนองมะเขือ 288 287 575 194 นายสรรชัย ทองแสง
6 บ้านหนองแห้ว 333 311 644 186 นายโสรส คำชมภู
7 บ้านหินกองใต้ 68 83 151 66 นางบุญมีทรัพย์ มีภักดี
8 บ้านหนองช้างเอก 285 277 562 184 นายไพรวัน ทองลุน
9 บ้านหนองขามใต้ 273 272 545 173 นายสุริยนต์ ฉายแสง
10 บ้านโนนสมบูรณ์ 142 140 282 109 นางศศิกานต์ เตโพธิ์
11 บ้านปรางค์กู่ 238 225 463 128 นายมนตรี ชนะชัย
12 บ้านงิ้วงาม 506 551 1,057 283 นายนิรันดร์ แก้วศรีบุตร
13 บ้านหนองมะเขือใหม่ 291 302 593 209 นายไพฑูรย์ ยาน้อย
รวม 3,627 3,675 7,302 คน 2,382 ครัวเรือน  

ข้อมูลประชากร (ข้อมูล ณ  เมษายน 2563)

ข้อมูลประชากร (ข้อมูล ณ  เมษายน 2563)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านโนนงิ้ว 386 360 746 276 นายดำรง ผลศาส
2 บ้านหินกองเหนือ 288 288 576 190 นายไสว เกณฑ์พล
3 บ้านหนองขามเหนือ 273 278 551 178 นายสมบูรณ์ เชื่อมไทสง
4 บ้านหนองตานา 286 320 606 195 นายสมยศ เรืองสุข
5 บ้านหนองมะเขือ 299 294 593 190 นายสรรชัย ทองแสง
6 บ้านหนองแห้ว 334 310 644 181 นายโสรส คำชมภู
7 บ้านหินกองใต้ 68 83 151 63 -ว่าง-
8 บ้านหนองช้างเอก 282 277 559 182 นายไพรวัน ทองลุน
9 บ้านหนองขามใต้ 276 271 547 171 นายสุริยนต์ ฉายแสง
10 บ้านโนนสมบูรณ์ 138 138 276 106 นางศศิกานต์ เตโพธิ์
11 บ้านปรางค์กู่ 231 220 451 126 นายมนตรี ชนะชัย
12 บ้านงิ้วงาม 504 543 1,047 278 -ว่าง-
13 บ้านหนองมะเขือใหม่ 287 292 579 203 นายไพฑูรย์ ยาน้อย
รวม 3,652 3,674 7,326 คน 2,339 ครัวเรือน  

ข้อมูลประชากร (ข้อมูล ณ  กรกฎาคม 2562)

ข้อมูลประชากร (ข้อมูล ณ  กรกฎาคม 2562)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านโนนงิ้ว 383 364 747 274 นายดำรง ผลศาส
2 บ้านหินกองเหนือ 287 286 573 190 นายไสว เกณฑ์พล
3 บ้านหนองขามเหนือ 272 281 553 175 นายสมบูรณ์ เชื่อมไทสง
4 บ้านหนองตานา 286 322 608 194 นายสมยศ เรืองสุข
5 บ้านหนองมะเขือ 296 296 592 188 นายสรรชัย ทองแสง
6 บ้านหนองแห้ว 334 315 649 178 นายโสรส คำชมภู
7 บ้านหินกองใต้ 67 83 150 62 นายยอดตอง ศรีคอนไทย
8 บ้านหนองช้างเอก 281 275 556 182 นายไพรวัน ทองลุน
9 บ้านหนองขามใต้ 275 270 545 168 นายสุริยนต์ ฉายแสง
10 บ้านโนนสมบูรณ์ 138 139 277 105 นางศศิกานต์ เตโพธิ์
11 บ้านปรางค์กู่ 231 215 446 125 นายมนตรี ชนะชัย
12 บ้านงิ้วงาม 505 546 1,051 276 นายสมชาย สาออน(กำนัน)
13 บ้านหนองมะเขือใหม่ 288 295 583 202 นายไพฑูรย์ ยาน้อย
รวม 3,643 3,687 7,330 คน 2,319 ครัวเรือน