สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
นางสาวณิชนันทน์ โคตชาดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 

                  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการเกี่ยวกับงานระบบสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการจัดทำแผนต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่น ๆ รวมทั้งการให้คำปรึกษาวินิจฉัยและตีความข้อกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์อันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเกี่ยวกับการพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบต. การจัดตั้งและส่งเสริมการจัดตลาด ร้านค้าชุมชน สหกรณ์ การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสนับสนุนเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น การเตรียมแผนป้องกัน การฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัย การฟื้นฟูหลังเกิดภัย ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาและการจัดการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม การส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี จัดหาวิทยากรตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย จัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้
                  1. งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล งานตรวจสอบภายใน งานระเบียนข้อบังคับประชุม งานการประชุม งานอำนวยการและประสานงาน
                  2. งานนโยบายและแผน ประกอบด้วย งานนโยบายและแผน งานวิชาการ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ และงานงบประมาณ
                  3. งานกฎหมายและคดี ประกอบด้วย งานกฎหมายและคดี งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์ และงานข้อบัญญัติและระเบียบ
                  4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย งานอำนวยการ

บุคคลากรภายในสำนักปลัด

ผู้บริหาร

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

พนักงานส่วนตำบล

ส.อ.พนม สุราษฎร์
นิติกรชำนาญการ
นางสาวณิชนันทน์ โคตชาดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายอาคม เงินถาวร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวสุมาลี คลังทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

ลูกจ้างประจำ

นางสุมาลี หูชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาววราภรณ์ โนนสะอาด
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปิยะดา แน่นอุดร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอมรรัตน์ ประนิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติ พงษ์ลิขิตตานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายโสวัฒน์ ไพรพฤษ
พนักงานขับรถยนต์
นายภาณุวัตร อามาตย์มนตรี
คนงานทั่วไป
นายสมหมาย เฟื้องฟู
คนงานทั่วไป


รายละเอียดเพิ่มเติม: ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม