พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

 หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0023.3/2315 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0892.4/ว314 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เอกสารดาวน์โหลด

-แบบบันทึกคำขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
-แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำเดือน    
-แบบสมุดคุมบัญชีการรับคำขอจากประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ    

 ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘