กองคลัง

นางยุวดี จันทรภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 

                  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการงานบริหารงานการคลัง การจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารด้านการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ การหักภาษีและนำส่งเงิน เงินอื่น ๆ รวมทั้งเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะการเงิน การจัดสรรต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายรับและรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษี งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และน้ำมันเชื้อเพลิง งานเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย จัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้
                  1. งานการเงิน ประกอบด้วย งานการเงิน งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และงานเก็บรักษาเงิน
                  2. งานบัญชี ประกอบด้วย งานบัญชี งานทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน งานงบการเงินและงบทดลอง และงานแสดงฐานะทางการเงิน
                  3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประกอบด้วย งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ และงานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
                  4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ประกอบด้วย งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ และงานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

บุคคลากรภายในกองคลัง

ผู้บริหาร

นางยุวดี จันทรภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

พนักงานส่วนตำบล

นางจิราภรณ์ แสงเดือน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวรพีพร หล่อยดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวชนากานต์ แก้วปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


รายละเอียดเพิ่มเติม: ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม