กองสวัสดิการสังคม

นางสาวรุนณี แลไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 

                  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น การฝึกอบรม การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีงานทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย จัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้
                  1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน - งานดำเนินการพัฒนาชุมชน - งานจัดระเบียบชุมชน - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ - งานประสานกิจกรรม
                  2. งานสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ป่วยเอดส์และคนพิการ - งานส่งเสริมสุขภาพ - งานข้อมูล
                  3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ประกอบด้วย งานฝึกอบรมอาชีพ - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ

บุคคลากรภายในกองสวัสดิการสังคม

ผู้บริหาร

นางสาวรุนณี แลไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

พนักงานส่วนตำบล

นางมนัญชยา พรหมสารเมฆ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางจิราภรณ์ เกตุภูงา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


รายละเอียดเพิ่มเติม: ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม