ประกาศสอบ/เอกสารสอบ  รายชื่อผู้มายื่นซอง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๑.ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Pavement In - Place Recycling สายบ้านหนองขามเหนือ -บ้านหินกองใต้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ     กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกหมื่นบาทถ้วน) 
๓.ลักษณะงาน 
 โดยสังเขป  จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Pavement In - Place Recycling สายบ้านหนองขามเหนือ -บ้านหินกองใต้ จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๔๗๒ ตารางเมตร
๔.ราคากลางคำนวน  ณ วันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘        เป็นเงิน   ๓,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกหมื่นบาทถ้วน)  
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง 
   ๕.๑ ปร.๔ ปร.๕
   
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
   ๖.๑ นายเชาวลิต หูชัยภูมิ     ประธานกรรมการ
   ๖.๒ นายณัฐวุฒิ บุญบรรลุ    กรรมการ
   ๖.๓ นางมนต์วจี เหมือดไธสง  กรรมการ
 ประกาศสอบ/เอกสารสอบ
๑.ชื่อโครงการ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 1 
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ     กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๑๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงาน 
 โดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 1
๔.ราคากลางคำนวน  ณ วันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘        เป็นเงิน   ๑๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง 
   ๕.๑ ปร.๔ ปร.๕
   
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
   ๖.๑ นายเชาวลิต หูชัยภูมิ     ประธานกรรมการ
   ๖.๒ นางธิดาวรรณ เพ็ชรพูน    กรรมการ
   ๖.๓ นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร  กรรมการ