ประกาศสอบ/เอกสารสอบ
๑.ชื่อโครงการ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ     กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงาน 
 โดยสังเขป สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา
๔.ราคากลางคำนวน  ณ วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘        เป็นเงิน   ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง 
   ๕.๑ ปร.๔ ปร.๕
   
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
   ๖.๑ นายเชาวลิต หูชัยภูมิ     ประธานกรรมการ
   ๖.๒ นายคณารักษ์ ประจำเมือง    กรรมการ
   ๖.๓ พันจ่าเอกธีระยุทธ แช่มช้อย  กรรมการ