เมื่อวันที่ 7 - 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ และอุทยานแห่งชาติตาดโตน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันสามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: : นายอาคม เงินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 21 กันยายน 2563