ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นำโดยนายเทวกร แก้วเพ็ญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน บ้านหนองตานา ได้ออกเยี่ยม ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง บ้านหนองตานา หมู่ที่4 โดยได้นำปัจจัย พื้นฐานในการดำรงชีพไปมอบให้พร้อมให้กำลังใจกับผู้ป่วยและผู้ดูแล

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: : นางสาวศินีนารถ ต่อสกุล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
วันที่ 28 กันยายน 2563