บ้านหินกองเหนือ ได้จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมพ.ศ. 2563
           บ้านหินกองเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงิ้ว ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการดำเนินงานควบคุมโรคและป้องกันขาดสารไอโอดีน และเฝ้าระวังติดตามอย่างมีคุณภาพ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียนข่าว: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 18 ธันวาคม 2563