องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจะออกให้บริการประชาชน

     เพื่อสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และบริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งให้คำแนะนำตอบข้อสงสัยแก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ตาม กำหนดการต่อไปนี้
     วันที่ 15 มีนาคม 2564 หมู่ 13 บ้านหนองมะเขือใหม่
      วันที่ 16 มีนาคม 2564 หมู่ 5 บ้านหนองมะเขือ
      วันที่ 17 มีนาคม 2564 หมู่ 4 บ้านหนองตานา
      วันที่ 18 มีนาคม 2564 หมู่ 10 บ้านโนนสมบูรณ์
      วันที่ 19 มีนาคม 2564 หมู่ 11 บ้านปรางค์กู่
      วันที่ 22 มีนาคม 2564 หมู่ 6 บ้านหนองแห้ว
      วันที่ 23 มีนาคม 2564 หมู่ 9 บ้านหนองขามใต้
      วันที่ 24 มีนาคม 2564 หมู่ 3 บ้านหนองขามเหนือ
      วันที่ 25 มีนาคม 2564 หมู่ 7 บ้านหินกองใต้
      วันที่ 26 มีนาคม 2564 หมู่ 2 บ้านหินกองเหนือ
      วันที่ 29 มีนาคม 2564 หมู่ 8 บ้านหนองข้างเอก
      วันที่ 30 มีนาคม 2564 หมู่ 1 บ้านโนนงิ้ว
      วันที่ 31 มีนาคม 2564 หมู่ 12 บ้านงิ้วงาม

  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โทร. 044-109-756 หรือ 081-996-0249