ข้อมูลเชิงสถิติของ อบต.หนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถิติการให้บริการของ อบต.หนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

การบริการ
จำนวนผู้รับบริการ
1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
91 ราย
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-
3. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
37 ราย
4. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
1 ราย
5. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
1 ราย
6. การขอรับบำเหน็จบำนาญ
-
7. การจดทะเบียนพาณิชย์(จัดตั้งใหม่)
12 ราย
8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
2 ราย
9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
2 ราย
10. การรับชำระภาษีป้าย
22 ราย
11. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
156 ราย
12. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
237 ราย
13. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
10 ราย
14. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1)
1 ราย
15. การแจ้งขุดดิน ถมดิน
-
16. การแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
23 ราย
17. ภาษีบำรุงท้องที่
1,073 ราย

สถิติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน อบต.หนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทการร้องเรียน
จำนวนเรื่อง
1. การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
-ไม่มี-
2. การร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
-ไม่มี-
3. การร้องเรียนเรื่องอืนๆ
-ไม่มี-