ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินการโครงการการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ดูแลความสงบเรียบร้อย ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งป้องปราม แนะนำ ตักเตือน สกัดกั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ และประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน โดยความร่วมมือจาก จิตอาสาพระราชทานฯ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.หนองขาม และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
การป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.หนองขาม
การป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.หนองขาม
การป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.หนองขาม
การป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.หนองขาม
การป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.หนองขาม
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียนข่าว: อาคม เงินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 18 เมษายน 2565