... องค์บริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยนายสุดใจ กล้าสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ นโยบาย No Gift Policy ในการต่อต้านการทุจริต โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต.หนองขาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันขับเคลื่อน อบต.หนองขาม ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ต่อต้าน การทุจริตด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามนโยบาย No Gift Policy ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี....
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน