องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัด กิจกรรมทำความสะอาดของกลุ่ม อถล.ประจำหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565
                  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัด กิจกรรมทำความสะอาดของกลุ่ม อถล.ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ในตำบลหนองขาม มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565