กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองขาม ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 7 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับแมวและสุนัขของประชาชนและยังเป็นการป้องกันเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ที่จะแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565