...4 มกราคม 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันประชุมประชาคมตำบลหนองขาม ประจำเดือน มกราคม 2567 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการที่สำคัญ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลหนองขามต่อไป
โดยในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญได้แก่ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ การจัดตั้งทีมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า การจัดกีฬาประชาชนเยาวชนตำบลหนองขาม เป็นต้น....