องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

                   ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการเขียน กึ่งควบคุม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                   ผู้ศึกษา : นางสุธาสินี ประจำเมือง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสาร