องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 23 เรียบร้อยแล้ว
.
          จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ตรวจสอบรายละเอียดตาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามไฟล์ด้านล่างนี้
  
.
          หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่าข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องสามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจักได้ดำเนินการตรวจสอบขัอมูลอีกครั้ง..
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หนองขาม
โทร 044-109-156 หรือ 081-996-0249
.
             ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง