กรณีมีประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านสื่อออนไลน์ (facebook) ถึงความจำเป็น ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาซอยบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ว่า “สภาพถนนเป็นดินโคลน รถสัญจรลำบากในช่วงฤดูฝน เด็กๆ ต้องเดิน ไปโรงเรียนทุกวันไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว” นั้น
         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ขอชี้แจงว่า          1. ถนนสายดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และ เดิมเป็นถนนดินที่ใช้สัญจรไป-มา เพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม (ทำนา – ทำไร่) หลังจากนั้นประชาชนได้ไปตั้งบ้านเรือน จำนวน 4 หลังคาเรือน
          2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ปรับปรุง ถนนโดยการลงหินคลุกเพื่อให้การสัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
          3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดำเนินการในช่วงต้นปี) ได้ปรับเกรดถนนเพื่อให้การสัญจร ไป-มา สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
         4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ดังกล่าวข้างต้นไว้แล้ว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวนเงิน 387,300.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-) ทั้งนี้หากมีงบประมาณ ที่เพียงพอและมีผู้บริหารท้องถิ่น (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายก อบต.แทน ตำแหน่งที่ว่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามก็จักเร่งดำเนินการต่อไป
         
         สิบตำรวจตรี ประเสริฐ วงษ์ชู
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
         ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
         27 พฤษภาคม 2566
ชี้แจงกรณีประชาชนร้องทุกข์ผ่านสื่อออนไลน์  เกี่ยวกับความเดือดร้อนในการสัญจร