รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

***อยู่ระหว่างช่วงการดำเนินงาน***