โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงงิ้ว ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รพ.สต.โนนงิ้ว เมื่อวันที่ 18– 19 กันยายน พ.ศ. 2562
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงงิ้ว ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านโนนงิ้ว มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 19 กันยายน 2562