องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองขามขึ้นและได้ทำข้อตกลงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา โดยตกลงร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดาวน์โหลด เอกสารแนะนำกองทุนหลักประกันสุขภาพ