อบต.หนองขาม ได้เข้าร่วมเปิดงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านโนนงิ้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
                  นายสุดใจ กล้าสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกันดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านโนนงิ้ว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565