โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงิ้ว ได้จัดอบรม โครงการอบรมให้ความรู้และติดตามเยี่ยมเสริมพลังมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงิ้ว ได้จัดอบรม โครงการอบรมให้ความรู้และติดตามเยี่ยมเสริมพลังมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต แก่กลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ในการดูแลตนเองและลูกน้อยในครรภ์รวมถึงรูปแบบการดูแลลูกน้อยตามรูปแบบมหัศจรรย์ 1,000 วัน ตลอดจนการดูแลตนเองหลังคลอดได้อย่างถูกต้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565