โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงิ้ว ได้จัด โครงการเด็ก 0-5 ปี มีการพัฒนาสมวัย ใส่ใจดูแลโดยผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงิ้ว ได้โครงการเด็ก 0-5 ปี มีการพัฒนาสมวัย ใส่ใจดูแลโดยผู้ปกครอง เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองการส่งเสริมพัฒนาการ และการเสริมสร้างระดับสติปัญญา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 16  กันยายน พ.ศ. 2565